Niftrik, Jacobus Gerhardes van Job

Geboren te Vlissingen op 5 augustus 1893.
Overleden op 1 juli 1976. Res-tltn.d.Inf (07-11-1914), res-eltn.d.Inf (07-11-1918)
Bekende onderscheidingen: ON.ZEM,BL,VHK,MOK,XXV, Mk,?,KB.5BOK.p,?

Bronzen Leeuw K.B. no. 11 van 30 augustus 1948
Burger, betrokken bij het ondergronds verzet

Bron: BL/BK blz. 230 ; VHK blz. 176; NRL 1923 blz. 190

 

Niftrik-Gevers, Elisabeth M.A. van("Betty")

Geboren in België op 8 juli 1900.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MOK,KB.5,BOK.p Bronzen Leeuw
K.B. no. 11 van 30 augustus 1948
Burger, betrokken bij het ondergronds verzet
Op 7 februari 1945 schrijft het hoofd van het Bureau Inlichtingen, dr. J.M. , de volgende brief van aanbeveling:

Betreft: Mevrouw Van Niftrik
Mevrouw Van Niftrik heeft zeker evenveel gedaan voor de vaderlandsche zaak als haar man.
Indien de Heer Van Niftrik afwezig was, en dat gebeurde uiteraard dikwijls, dan nam zijn echtgenote deze geheelen dienst waar. Zij was van alles op de hoogte, logeerde geregeld de Nederlanders, die op doorreis naar Zwitserland waren, zorgde voor doorzending van stukken naar Antwerpen, kortom zij was de actieve medewerkster van haar man;
Eén ding had mevrouw Van Niftrik op haar man voor, n.l. dat zij voorzichtiger en verstandiger was. Van Niftrik was te goedgeloovig Zoo heeft Mevr. Van Niftrik steeds voor het contact met Melse gewaarschuwd, omdat Melse te veel kletste. Uiteindelijk is gebleken, dat Melse inderdaad met Daane te voorschijn kwam, die onze geheele organisatie verraden heeft.
Een koelbloediger en dapperder vrouw dan Mevrouw Van Niftrik heb ik in Holland niet ontmoet. Tenmidden van de grootste gevaren stelde zij haar huis open voor in grooten nood verkeerende Nederlanders, had voor ieder een vriendelijk en bemoedigend woord en bewaarde steeds haar kalmte.
Het is m.i. voor een groot deel aan haar voorzichtigheid te danken, dat de zaak bij Van Niftrik niet eerder is vastgelopen.
Een onderscheiding voor deze dappere vrouw is niet alleen op zijn plaats, zij is een gebiedende eisch. En niet alleen dient deze onderscheiding verleend te worden, doch zij dient spoedig verleend te worden.
In Augustus kwamen de Van Niftriks in Zwitserland aan; thans is het Februari, dus 6 maanden later. Gezien het belangrijke werk, dat zoowel Van Niftrik als zijn vrouw voor onze nationale zaak hebben verricht, lijkt het mij niet onbillijk met het voorstel te komen de toekenning van een onderscheiding aan de Van Niftrik’s te bespoedigen.
Overigens mogen worden verwezen naar mijn rapport, waarin ik aan het slot een lans brak voor de famile Van Niftrik. Tevens moge het mij vergund zijn nogmaals de aandacht te vestigen op het werk van de luitenants De Hort en Brejaart, benevens dat van De Jong, Hüet, Nauta, Porton, Derksen van Angeren, Van Dulken en Ds. De Haas.
Velen van hen zijn gearresteerd, doch het is m.i. een plicht der Regeering, reeds thans hun verdiensten vast te leggen en voorzooverre betrokkenen nog in vrijheid zijn te doen blijken van erkenning.

Londen, 7Februari 1943.
w.g.
Dr. J.M. Somer
Kapitein der Inf. K.N.I.L.

Job en Betty van Niftrik en de Zuidelijke Engelandvaart; Lees meer